Newsletter
Zapisz się do newslettera. Odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy. Tu możesz się też wypisać z newslettera.

Regulamin

REGULAMIN sklepu Alternative Textiles

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego ALTERNATIVE TEXTILES oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego pod adresem internetowym http://alternativetextiles.pl/
 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest „9 tulipanów” Katarzyna Rydzewska z siedzibą w Szczytnikach 62-023, Szczęśliwa 13, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania - Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem 25435/2004/S, posiadająca NIP: 7821108825 oraz REGON: 630871603.
 3. Postanowienia Regulaminu są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży Produktów określa wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku dostawy i które będą doliczane do ceny kupowanych Produktów oraz każdorazowo uwidocznione w Koszyku.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
 7. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu internetowego, w tym charakterystycznych elementów identyfikacji wizualnej, bez zgody Administratora.
 8. Administrator informuje, że Produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane i konserwowane w sposób odpowiadający ich właściwościom. 

 § 2. Definicje 

 1. Administrator – „9 tulipanów” Katarzyna Rydzewska z siedzibą Szczytnikach 62-023, Szczęśliwa 13, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania - Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem 25435/2004/S, posiadająca NIP: 7821108825 oraz REGON: 302651146.
 2. Hasło – hasło podane przez użytkownika w procesie Rejestracji w Sklepie.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 4. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto użytkownika udostępniane Klientowi po zalogowaniu się w Sklepie, za pomocą danych podanych podczas Rejestracji.
 6. Koszyk – wirtualny koszyk zakupowy, do którego Klient wkłada Produkty zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Login – adres e-mail użytkownika, wykorzystywany w procesie Rejestracji i Logowania.
 8. Logowanie – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zyskuje dostęp do swojego Konta w Sklepie internetowym.
 9. Produkty – produkty prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Rabat – upust cenowy naliczany w procesie Zamówienia, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 12. Rejestracja – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zakłada Konto w Sklepie.
 13. Sklep – sklep internetowy w domenie http://alternativetextiles.pl/
 14. Strona Internetowa Sklepu – strona: http://alternativetextiles.pl/
 15. Zamówienie – proces, w którym Klient dokonuje wyboru Produktów na Stronie Internetowej Sklepu oraz potwierdza wolę ich zakupu poprzez wybranie ikony wirtualnego koszyka na liście Produktów lub na karcie wybranego Produktu. 

 § 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego 

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza w szczególności zapoznawanie się z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Klient może korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie na użytek własny. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie treści i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub naruszającej interesy Administratora.
 3. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu: 
 • przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowsze;
 • włączona obsługa języka Javascript;
 • akceptacja plików typu „Cookies”;
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

    6. Klient jest zobowiązany w szczególności do: 

 • korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nie zakłócający funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Internetowej Sklepu  niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu, chronionych prawem autorskim przysługującym Administratorowi lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

     7. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług   świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Administrator  informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami. 

 § 4. Rejestracja i Logowanie w Sklepie internetowym 

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie internetowym, Klient: 
 • może dokonać Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu. W tym celu należy podać wymagane dane: Login oraz Hasło. Dane podane podczas Rejestracji są również danymi do Logowania w Sklepie. Po poprawnej Rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Aby zakończyć proces rejestracji – należy odebrać e-mail z linkiem aktywacyjnym i otworzyć go w przeglądarce;
 • może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji, gdzie nie jest wymagane zakładanie Konta w Sklepie.

    2. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Sklepu, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

    3. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego   brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub podczas procesu składania zamówienia dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokonanie przez Klienta rejestracji w sklepie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu lojalnościowego "Friends of Nature" którego regulamin znajduje się tutaj.

    4. Konto zawiera:

 • dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym;
 • adres zamieszkania;
 • dane do wysyłki zakupionych Produktów (jeśli są inne, niż adres zamieszkania);
 • historię jego zakupów w Sklepie.

    5. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.

    6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wpisania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.

    7. Administrator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, kopiowaniem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań. 

 § 5. Usunięcie Konta w Sklepie internetowym 

    1. Klient Sklepu może w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu swojego Konta w Sklepie.

    2. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: hello@alternativetextiles.pl

    3. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może usunąć konto Klienta w Sklepie lub ograniczyć dostęp do Konta Klienta. Aby przywrócić utracony dostęp do Konta – użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: hello@alternativetextiles.pl 

 § 6. Zamówienia, płatności, realizacja zamówień 

 1. W ramach Sklepu publikowane są informacje o Produktach i terminie ich dostępności do zakupu. Informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku.
 3. W celu dokonania zakupu Klient powinien spełnić jeden z warunków opisanych w punkcie § 4.1. niniejszego Regulaminu.
 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego Koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktów, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu dostawy.
 6. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia do Klienta.
 7. Klient może wybrać jedną z form dostawy oferowanych przez Sklep: 
 • Kurier (15,00 zł Inpost, 17 zł DPD)
 • Paczkomat (15 zł)
 • Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu z obsługą sklepu - t. 512 435 400
 • Za pobraniem - kurier + 3 PLN

    8. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony Produkt niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

    9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, na adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.

   10. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.

   11. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

   12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A,  firma PayPal, BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

   13. Rabaty: przy zakupie powyżej 500 zł automatycznie nalicza się 7% rabatu.

   14. Przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł wysyłka w Polsce gratis. Dotyczy to również zakupów płatnych za pobraniem.

   15. Jednorazowy rabat 5% przy zapisaniu się do newslettera. Rabat nie obejmuje produktów w promocji lub przecenionych. Nie sumuje się też z innymi rabatami (7% za przekroczenie kwoty 500 zł, czy z rabatami z programu lojalnościowego).

   16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   17. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   18. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:  

 • PayPal- do transakcji doliczane jest 2,9% opłaty od wartości zamówienia pobierana przez operatora PayPal
 • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 • PayPo
 • Przelew natychmiastowy 
 • Przelew tradycyjny
 • BLIK

 § 7. Dane osobowe 

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 8. Gwarancja jakości 

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Produktu bez wad.
 2. Administrator udziela Klientom 6 miesięcznej gwarancji jakości na zamówione Produkty.
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Produktu, jeżeli wady ujawnią się w terminie 6 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili sprzedaży.
 5. Poniesione, udokumentowane przez Klienta koszty związane z zaistnieniem wad Produktu, Administrator zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wad.
 6. Administrator zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży.
 7. Gwarancją nie są objęte: 
 • mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osoby trzecie, którym Klient powierzył Produkt,
 • uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Korzystając z Produktu po jego upraniu Klient winien wziąć pod uwagę, że Produkt mógł utracić melaninę, co za tym idzie zaleca się użytkowanie Produktu po upraniu zgodnie z jego bieżącymi właściwościami.
 • naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie

Administrator nie odpowiada za:

 • wady powstałe na skutek zbyt intensywnego użytkowania mimo uprania Produktu.
 • naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie sporządzić i podpisać wspólnie z kurierem tzw. protokół szkody. Jest to wymóg, na podstawie którego honorowane jest ubezpieczenie, jakim objęte są wszystkie nasze przesyłki.

 2. W zakresie nieuregulowanym powyżej do postępowania gwarancyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 Regulaminu.  

§ 9. Niezgodność towaru z umową

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Administrator zaakceptował.

2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Administrator wykaże, że:

          - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

          - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

           - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Administrator udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru

4. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

5. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6. Administrator nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §9 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Administrator może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Administrator może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Administrator dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Administrator został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Administrator.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Administrator odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Administrator demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Administrator odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z  powyżej;

b) Administrator nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z  do §9 ust. 12 powyżej;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od do §9 ust. 12 powyżej;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. Kórnik, 62-035, ul Reja 2.

16. Administrator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

17. Administrator zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Administrator zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

21. Administrator dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Administrator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Klient może złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: hello@alternativetextiles.pl lub w formie listu poleconego na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja, aby była rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej: 
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie;
 • opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 • konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;

    4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

    5. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji.

    6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji.

    7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Administrator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

    8. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

   9. Odpowiedzialność Administratora wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona. 

 §11. Zwrot zamówienia i odstąpienie od umowy sprzedaży 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: hello@alternativetextiles.pl, bądź pocztą tradycyjną, na adres Administratora. Zgłoszenia Klient dokonuje przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku zwrotu Zamówienia, Produkt powinien zostać przesłany z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy nabyty przez niego Produkt stanowi rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. 
 3. W przypadku częściowego zwrotu towaru - np. jednego z dwóch zamówionych produktów, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych za przesyłkę zamówionych towarów.
 4. Klient dołącza do zwrotu zamówienia paragon fiskalny, kopię tego paragonu, bądź kopię faktury lub proformy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni dotyczy umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy nabyty przez niego Produkt jest produktem żywnościowym lub innym produktem, dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot należności za zakupiony Produkt dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zwracanego Produktu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania.
 9. Koszt zwrotu Produktu do Administratora ponosi Klient.
 10. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 11. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie, Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. 

§ 12. Cookies 

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: 
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
 • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

    2. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator poinformuje o tym fakcie Klientów na Stronie Internetowej Sklepu. Nowy Regulamin wchodzi w życie nie szybciej, niż 7 dni od dnia jego publikacji.
 2. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 • wzór odstąpienia od umowy do pobrania:

 tutaj

 • wzór formularza reklamacyjnego do pobrania

tutaj

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl